Wednesday, January 23, 2019

Mantra of Avalokiteshvara, Om Mani Padme Hum, Prajna-paramita HrdayaNamo Ratna Trayaya,  Namo Arya Jnana  Sagara, Vairochana,  Byuhara Jara Tathagataya,  Arahate, Samyaksam Buddhaya,  Namo Sarwa Tathagate Bhyay,  Arhata Bhyah,  Samyaksam Buddhe Bhyah,  Namo Arya Avalokite  shoraya Bodhisattvaya,  Maha Sattvaya,  Maha Karunikaya,  Tadyata, Om Dara Dara,  Diri Diri, Duru Duru  Itte We, Itte Chale Chale,  Purachale Purachale,  Kusume Kusuma Wa Re,  Ili Milli, Chiti Jvalam, Apanaye Shoha

No comments:

Post a Comment