Tuesday, November 24, 2015

Gayatri Mantra 108 Times With Lyrics - Chanting By Brahmins - Peaceful Chant
Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ 
tát savitúr váreṇyaṃ 
bhárgo devásya dhīmahi 
dhíyo yó naḥ pracodáyāt